Առարկայական ծրագրեր. 

«ՖԻԶԻԿԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐ.

 (Հիմնական դպրոցի «Ֆիզիկա» առարկայի ծրագիր և գնահատման չափորոշիչներ).

   1.1. Ֆիզիկայի ուսուցման նպատակներն ու խնդիրները.

 • Մեզ շրջապատող աշխարհում ամենուրեք հանդիպում ենք գիտական և տեխնիկա- կան նվաճումների բազմաթիվ վկայությունների: Գիտությունը դարձել է  և հետագա- յում էլ կմնա որպես մարդկային հասարակության զարգացումն ապահովող իրական ուժ: Ուստի յուրաքանչյուր անհատ, ով ձգտում է հասկանալ աշխարհը, կամ ցանկանում է այն վերափոխել, պետք է ծանոթ լինի ժամանակակից գիտության և տեխնիկայի հիմունքներին:  

 • Համամարդկային մշակույթի և գիտության կարևոր բաղադրատարր է ֆիզիկան: Այն ընդարձակում և միաժամանակ ճշգրտում է Տիեզերքի, բնության տարբեր իրերի ու երևույթների մասին մեր ունեցած պատկերացումները:

 •  Ֆիզիկայի կարևորագույն դերը գիտության մեջ և հասարակական կյանքում պայմանավորված է ժամանակակից ֆիզիկայի գաղափարների և հետազոտական մեթոդների հարստությամբ ու բազմազանությամբ, ինչպես նաև` իմացաբանության(գիտական իմացության մեթոդների, տեսությունների կառուցման սկզբունքների, նրանց կիրառելիության սահմանների մասին ուսմունքի) մեջ նրա ունեցած ծանրակշիռ ավանդով ու աճող ազդեցությամբ:  Ֆիզիկայում կատարված հայտնագործությունները ոչ միայն ընդարձակում են մեր գիտելիքները բնության մասին, այլև հաճախ կարևորագույն դեր են խաղում այլ գիտությունների զարգացման գործում: Այսպես, քվանտային տեսության հայտնագործումը քիմիկոսներին թույլ տվեց ըմբռնել նյութի քիմիական կառուցվածքի և քիմիական ռեակցիաների մասին կուտակված փաստերի ողջ բազմազանությունը: Պինդ մարմիններում ալիքների տարածման օրենքների ձևակերպումը երկրաբաններին հնարավորություն ընձեռեց Երկրի ընդերքը հետազոտելիս կիրառել երկրաշարժաբանության մեթոդները: Ֆիզիկոսների կողմից ստեղծված գազային հոսքերի տեսությունը բացառիկ կարևոր դեր է խաղում օդերևութաբանության և օվկիանոսագիտության մեջ:  

 • Հսկայական է ֆիզիկայի ազդեցությունը հասարակության արտադրական ուժերի զարգացման վրա: Ժամանակակից տեխնիկայի մի շարք բնագավառներ` էլեկտրոնիկա, միջուկային տեխնիկա, հրթիռաշինություն, ռադիոտեխնիկա և այլն, այնքան սերտորեն են կապված ֆիզիկային, որ դարձել են նրա անբաժանելի մասը: Միաժամանակ, գիտության և տեխնիկայի ավանդական բնագավառներում նոր ֆիզիկական գաղափարների կիրառումը հաճախ բերում է որոշ խնդիրների սկզբունքորեն նոր լուծումների: Այս ամենը ծառայում է մարդու կենսամակարդակի բարձրացմանը:  

 • Մարդկության անընդհատ զարգացման գործում հսկայական է ինտելեկտուալ խթանների դերը: Ֆիզիկան հնարավորություն է ընձեռում բավարարել մարդու անսպառ հետաքրքրասիրությունը, խնդիրներ առաջադրում անհայտ, չհետազոտված բնագավառներում, որոնց լուծումները պահանջում են ստեղծագործական կարողությունների և տրամաբանական մտածողության անընդհատ զարգացում: 

 • Ֆիզիկան հնարավորություն է տալիս բացատրել մեր շրջապատում տեղի ունեցող երևույթները, կանխատեսումներ անել, ստեղծել նոր տեխնիկա:  

 • Մասնագիտական ինչպիսի գործունեություն էլ մարդը ծավալի, ֆիզիկայից ստացած գիտելիքները նրան պետք են գալու ինչպես կենցաղային բազմաբնույթ խնդիրներ լուծելու, այնպես էլ բնության ու նրա օրենքների մասին ընդհանուր պատկերացումներ կազմելու համար: 

 • Ուսումնասիրվելով ֆիզիկան` մարդկության պատմության մեջ ամենագլխավոր գիտություններից մեկը, առավելագույնս զգում ենք մարդու ձգտումը դեպի իմացություն, ինչը մեծագույն բավարարվածություն է պարգևում կյանքում: 

 Ֆիզիկայի դասընթացի հիմնական նպատակներն են.

 • աշխարհի գիտական (ֆիզիկական) պատկերի ձևավորման հիմքերի ստեղծում` հիմնված ֆիզիկայի բնագավառում հայտնի փաստերի և տեսությունների վրա,

 •  ծանոթացում գիտական հետազոտության մեթոդաբանությանը և բնության ճանաչման ֆիզիկական մեթոդներին,

 • ստեղծագործական ունակությունների, ֆիզիկական երևույթները բացատրելու և տարբեր բնագավառներում կիրառելու, ինչպես նաև սեփական գործունեության հետևանքները կանխատեսելու կարողությունների և հմտությունների զարգացում: 

Ֆիզիկայի դասընթացի հիմնական խնդիրներն են`

 • սովորողներին ծանոթացնել ֆիզիկական օբյեկտներին, երևույթներին ու պրոցեսներին, դրանց փոխադարձ կապերին վերաբերող փաստերին և ընդհանրացումներին, 

 • հաղորդել հիմնական գիտելիքներ նյութի կառուցվածքի, տարբեր երևույթների, նրանց դրսևորման օրինաչափությունների և օրենքների մասին, 

 • ձևավորել դիտումներ կատարելու, փորձեր ծրագրելու և իրականացնելու, վարկածներ առաջադրելու, մոդելներ կառուցելու, տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից օգտվելու, որոշումներ կայացնելու, սեփական գործունեության հետևանքները կանխատեսելու կարողություններ և հմտություններ, 

 • զարգացնել սովորողների տրամաբանական մտածողությունը, 

 • զարգացնել ֆիզիկական երևույթների հետազոտման` տեսական ուսումնասիրություններ և փորձեր կատարելու, սարքերի, գործիքների հետ վարվելու, չափումների արդյունքները մշակելու, համեմատելու և վերլուծելու, ընդհանրացումներ կատարելու, պատճառահետևանքային կապերը բացահայտելու կարողություններ,

 • նպաստել հիշողության, դիտողականության, երևակայության զարգացմանը, 

 • նպաստել մասնագիտական կողմնորոշմանը, զարգացնել տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից օգտվելու և դրանց միջոցով ֆիզիկայից գիտելիքների ինքնուրույն ձեռք բերման կարողություններ, 

 • նպաստել տեխնոլոգիական պրոցեսների պահանջների անվերապահ կատարման և անվտանգության կանոնների պահպանումը գիտակցելու անհրաժեշտության դաստիարակմանը, 

 •  նպաստել սովորողների բնապահպանական գիտելիքների ձեռքբերմանը և բնության պահպանության նկատմամբ անձնական պատասխանատվության գիտակցության ձևավորմանն ու զարգացմանը: 

1.2. Դասընթացի կառուցման հիմնական սկզբունքները.

  Ֆիզիկան հիմնարար գիտություն է, այն հենվում է բնության մի քանի համընդհանուր օրենքների (սկզբունքների) վրա, որոնք բազմիցս հաստատվել են մարդու պրակտիկ գործունեության ընթացքում: Դասընթացը սովորողներին ծանոթացնում է ինչպես հիմնարար, այնպես էլ կիրառության ավելի փոքր շրջանակներ ունեցող օրենքներին, նախապատրաստում վերլուծել ֆիզիկական երևույթները` պարզաբանելով և վեր հանելով դրանցում ուսումնասիրված օրենքների դրսևորման ձևերը:  Դասընթացում մեծ ուշադրություն է դարձվում սովորողների տեսական գիտելիքներն առօրյա կյանքում կիրառելու կարողությունների ձևավորմանը և զարգացմանը, ինչին կարելի է հասնել շրջապատում հանդիպող տարաբնույթ կիրառական կոնկրետ խնդիրների լուծման միջոցով:  Դասընթացում կարևորվում են տարբեր ֆիզիկական օրենքների կիրառելիության սահմանների քննարկումը, միջառարկայական կապերը, ինչպես նաև ինտեգրված մոտեցումը, ինչը նախատեսում է տարբեր առարկաներից գիտելիքների ամբողջականացում:  Դասընթացի հիմքում դրվում են նաև` ուսուցման մատչելիության և պարզից դեպի բարդն անցնելու, գիտականության, գործնական կարևորության, պատմականության և հաջորդայնության սկզբունքները, որոնց իրականացումը կնպաստի ինքնագիտակցության բարձր աստիճան ունեցող և պատասխանատվության զգացումով օժտված մարդու ձևավորմանը: 


1.3. Առարկայի հիմնական բովանդակային ուղղությունները.

Դասընթացի բովանդակությունը որոշվում է թեմատիկ նյութի ընտրությամբ: Կարևորվում են այն թեմաները, որոնք հիմնական նշանակություն ունեն տվյալ բաժնում հանդիպող երևույթների մեծ մասի բացատրության համար և, բացի այդ, կարող են ունենալ տարբեր գործնական կիրառություններ: Դասընթացում չեն ընդգրկվում նյութեր, որոնք սովորողները չեն կիրառելու հետագա ուսուցման ընթացքում կամ գործնականում: Սակայն ընդգրկվում են նաև այնպիսի հասկացություններ, գաղափարներ և երևույթներ, որոնք, չունենալով զգալի կիրառական նշանակություն, շատ կարևոր են գիտական աշխարհայացքի ձևավորման համար: Հիմնական դպրոցում թեմատիկ նյութի ընտրությունը պայմանավորված է ինչպես սովորողների տարիքային առանձնահատկություններով, այնպես էլ հարակից առարկաների ծրագրերի բովանդակությամբ:

1.4. Ուսումնական գործունեության տեսակները. 

Ֆիզիկայի դասընթացը բաղկացած է տեսությունից, ֆիզիկական երևույթների ինքնուրույն և խմբային ուսումնասիրման առաջադրանքներից, տարբեր բնույթի խնդիրներից, լաբորատոր աշխատանքներից, ցուցադրումներից և տնային հանձնարարություններից, որոնք ընդգրկում են նաև հանձնարարություններ էլեկտրոնային դասագրքերից, ինտերակտիվ մոդուլներից: Տրվում են լաբորատոր աշխատանքների, ցուցադրումների, ինչպես նաև հանձնարարելի և ինքնուրույն աշխատանքների համար նախատեսված գրականության ցանկեր (էլեկտրոնային գրադարաններ): Դասընթացում կարևորվում է ժամանակակից տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) օգտագործումը ինչպես տարբեր ֆիզիկական երևույթները դինամիկ զարգացման մեջ ցուցադրելու, այպես էլ վիրտուալ փորձեր իրականացնելու համար: Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 


Թեմա:
 • Գործնական  մաթեմատիկա, բանավոր հաշվարկներ
 • Տրամաբանական թերթիկներ
 • kahoot-ով կազմված վիկտորինա, խաղ-մրցաշարեր
 • Ֆլեշմոբյան  խնդիրների քննարկում, կազմում և լուծում
 • Հետաքրքրաշարժ, զվարճալի - կատակ խնդիրներ
 • Տրամաբանական խնդիրներ
 • Հնարամիտ պատասխաններ
 • Ամենահարար, ամենաարագ ու կարճ ճանապարհները
 • Վերջից լուծվող խնդիրներ
 • Ճանապարհ և արագություն
 • Լուծույթ և խառնուրդ
 • Մասեր և տոկոսներ
 • Խաղ թվերի հետ (թվի գուշակում)
 • Օրինաչափություններ
 • Հաջորդականություններ
 • Լաբիրինթ
 • Կռահիր պատկերը
 • Գլուխկոտրուկներ
 • Խորամանկ խնդիրներ
 • Կառուցողական խնդիրներ
 • Խնդիրներ զբոսաշրջիկների, ճանապարհորդների և  ուղևորների մասին
 • Խնդիրներ լուցկու փայտիկներով
 • Վիկտորինաների կազմում, լուծում
 • Օրվա, տարվա և ժամանակի վերաբերյալ խնդիրներ
 • Մոգական քառակուսիներ
 • Աշխատարակներ և կամուրջներ
 • Ով  է կռահելու առաջինը?
 • Մաթեմատիկական հնարքներ
 • Խաղ տարաներով
 • Խնդիր կենդանիների մասին
 • Մաթեմատիկական խաչբառեր
 • Մաթեմատիկական հնարքներ, գուշակություն
 • Կենգուրույի   խնդիրների քննարկում
 • Օլիմպիադայի խնդիրների քննարկում
Նպատակը՝
 • Սովորողների  տրամաբանական մտածողության  զարգացում;
 • Սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում
 • Սեր և հետաքրքրություն առաջացնել   առաջին հայացքից դժվարին թվացող խնդիրների նկատմամբ
 • Ցույց տալ դրանց ռացիոնալ լուծման եղանակները
 • Սովորողների կողմից ոչ ստանդարտ խնդիրներ լուծելու կարողության ձևավորում
 • Սովորողների կողմից նոր ու  հատաքրքրաշարժ  խնդիրների կազմում ու լուծում
 • Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամաբ
 •  Տրամաբանական, լեզվական մտածողություն
 • Դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ
 • Փորձել խնդիր լուծել առանց անհայտ ներմուծելու
 • Սովորողների մոտ գործնական  կարողությունների ձևավորում ու  զարգացում

Ուսումնական միջավայրը՝
 • Ուսումնական  կաբինետ՝   սովորողի  ու   դասավանդողի  անհատական նոութբուքերով կամ հեռախոս
 • Համացանցում ուսուցման միջավայրը` մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի, սովորողների  բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք։
 • Ուսումնական նյութերի, ծրագրերի փաթեթներ:


Արդյունքը՝
 • Սովորղները փորձում են լուծել առաջադրված խնդիրները, տեղադրում են Մաթեմատիկա առանց բանաձևի էջում՝ առաջադրանքների փաթեթի տեսքով:
 • Աշխատանքը համարվում է ստուգված, եթե խնդիրների մեծ մասը լուծված, բլոգում  ներկայացված է: