Փորձարարական առաջադրանքներ


Նպատակը՝ Ընդլայնել գիտելիքները ֆիզիկայի ուսումնասիրության փորձարարական և տեսական մեթոդների մասին ինչպես նաև  զարգացնել ուսումնառության տարբեր բնագավառներում և առօրյա կյանքում դրանք կիրառելու հմտություններ:

Փորձարարական հետազոտությունները  մեծ դեր են խաղում սովորողներին ֆ զիկա  դասավանդելու գործում: Նրանք զարգացնում են մտածողությունը և ճանաչողական գործունեությունը, նպաստում են երևույթների էության ավելի խոր ընկալմանը, վարկածի ձևավորման և գործնականում փորձարկման ունակության զարգացմանը: Փորձարարական խնդիրների լուծման հիմնական կարևորությունը դրանց դիտարկման, չափման հմտությունների և սարքերը օգտագործելու կարողության միջոցով սովորողի մոտ փորձարարաական հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումն է: Փորձարարական առաջադրանքները օգնում են բարձրացնել դասարանում սովորողների ակտիվությունը, զարգացնել տրամաբանական մտածողություն, սովորեցնում վերլուծել երեւույթները: