15 Jun
15Jun

Ֆիզիկան, որպես բնության գիտություն, առանձնահատուկ տեղ է գրավում և ինտենսիվ կապ ապահովում մյուս գիտությունների՝ այդ թվում նաև երկրագործության հետ, սովորողների համար ստեղծում է աշխարհի գիտական պատկերի գաղափար, ձևավորում է ստեղծագործական ունակությունները, տալիս է համակարգային հայացք աշխարհին, որում Մարդը դիտվում է որպես բնության մի մաս, Երկիրը ՝ որպես բաց համակարգ:

Ծրագրի նպատակը – Ֆիզիկայի և նրա օրենքների հնարավորությունների բացահայտումը երկրագործության, գյուղատնտեսության մեջ, կիրառվող սարքերի, մեխանիզմների, տեխնիկայի օգտագործումն ու կատարելագործումը:

Խնդիրները՝ 

 • Զարգացնել ճանաչողական հետաքրքրությունը ֆիզիկայից ունեցած գիտելիքների օգտագործումը երկրագործության ոլորտում; 
 • Ցույց տալ ֆիզիկայի դասընթացին ստացված գիտելիքները երկրագործության մեջ կիրառելու լայն հնարավորությունները; 
 • Ձևավորել պրակտիկ գիտելիքներ և հմտություններ երկրագործության մեջ օգտագործվող սարքերի հետ աշխատելիս(չափիչ սարքեր՝ ջերմաչափեր, խոնավաչափ, լյուքսմետր՝ լուսավորվածության մակարդակի չափում, շումոմետր,անեմոմետր՝ քամու և օդային հոսանքների արագության չափում, հիգրոմետր՝ խոնավաչափ,թերմոգրաֆ՝ ջերմաստիճանի օրական, շաբաթական տատնումների գրանցում,արարձանագրում);

Երկրագրծության ուսումնասիրության համար ֆիզիկայից առավել կարևոր բաժիններ են համարվում՝ մեխանիկան, մոլեկուլային ֆիզիկան և էլեկտրոդինամիկան: 

Դրանք հնարավորություն են տալիս սովորողին հաղորդել՝

 • Ջերմաստիճանի, խոնավության, լուսավորվածության չափումների, հաշվարկների և դրանց կարգավորման Ֆիզիկական մեթոդները; 
 • Երկրագործության մեջ օգտգործվող մեքենաների(պարզ մեխանիզմներ՝ լծակ, ճախարակ,..ջերմային շարժիչներ) աշխատանքի սկզբունքները, նրանց հզորությունն ու էներգոտարությունը; Էլեկտրոֆիկացման զարգացման հեռանկարներ (էլ. էներգիայի օգտագործումը ջերմոցներում ..);
 • Նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործում՝ ավտոմատացում,ավտոմատացված կառավարման համակարգեր, թվայնացում, հնարավոր ռիսկերի կանխատեսում: 

Նմանատիպ մի շարք հարցերի քննարկում, ինչպիսիք են՝

 • գյուղատնտեսական մեքենաների շահագործման սկզբունքները, դրանց հզորությունը և ուժի և քաշի հարաբերակցությունը; 
 • ջերմաստիճանի և խոնավության հաշվարկման և կարգավորման ֆիզիկական մեթոդներ, դրանց կարևորությունը գյուղատնտեսության մեջ; 
 • ջրահեռացման, խոնավացման, ոռոգման և մելիորացիայի այլ միջոցառումների ֆիզիկական հիմքերը;
 • ֆիզիկայի օրենքների կիրառման հիման վրա գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացման և ավտոմատացման մասին տեղեկություններ. 
 • ջերմոցներում էլեկտրական էներգիայի օգտագործման մասին; 
 • գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիայի զարգացման հեռանկարներ; 
 • ատոմային ֆիզիկայի նվաճումների օգտագործումը բուսաբուծության և անասնապահության մեջ:
 • նորագույն տեխնոլոգիաների դերն ու նշանակությունը, դրանց կիրառումը երկրագործության մեջ:

հնարավոր է տալիս նախ ՝ ֆիզիկայի դասընթացի յուրաքանչյուր բաժինն ուսումնասիրելիս համակողմանիորեն բացահայտել գիտական և տեխնոլոգիական առաջընթացի հիմնական ուղղություններից մեկի առանձնահատկությունները. երկրորդ ՝ դասընթացի բաժինների վերջում ընդհանրացնող դասերին համակարգել նյութը գյուղատնտեսական արտադրության հիմունքների վերաբերյալ ՝ այդպիսով վերացնելով ուսանողների գիտելիքների մասնատվածությունն այս ոլորտում:

Ճանաչողական գործունեությունը բարձրացնելու համար երեխաներին սովորեցնել ստեղծագործորեն կիրառել գիտելիքները գործնականում, խթանել զարգացումը և նրանց մտածողությունը, կազմակերպել քննարկումներ որոշ դասերի ընթացքում ՝ ներգրավելով բաց քննարկման մեջ: 

Օրինակ ՝ մենք քննարկում ենք մարմինների էլեկտրականացման խնդիրը այդպիսի հարց. «Ստատիկ էլեկտրականություն. մարդու ընկե՞ր, թե՞ թշնամի»: Էլեկտրական էներգիայի արտադրության, փոխանցման և օգտագործման վերաբերյալ քննարկում: Կամ՝ էլեկտրաէներգիա առաջացնելու մեթոդները `դնելով հետևյալ հարցը. «Ինչ տեսակի էլեկտրակայան (հիդրոէլեկտրակայան, ջերմաէլեկտրակայան, արևային  և այլն) տալիս է ամենաէժան և« էկոլոգիապես մաքուր էլեկտրաէներգիա»:

Ուսումնառության ձևերն ու մեթոդները՝

 • լաբորատոր-պրակտիկ, գործնական աշխատանքներ;
 • ճամփորդություններ, էքսկուրսիաներ;
 • հանդիպումներ, կլոր սեղան, քննարկումներ մասնագետների հետ;
 • նախագծային աշխատանքներ, կառուցողական և հետազոտական առաջադրանքների լուծում:

Ակնկալվող արդյունք՝

Սովորողը պետք է՝
- պատկերացում կազմի երկրագործության բնագավառում ֆիզիկայի կիրառման ոլորտների մասին.
- ամփոփի գյուղատնտեսական արտադրանքի մեքենայացման և ավտոմատացման կարևորագույն ոլորտները:
- զարգացնել ճանաչողական հետաքրքրությունները և ընդհանուր կրթական հմտությունները:

- Հետևյալ նախագծերի և հետազոտական աշխատանքների իրականացում՝ 

«Ցրտահարությունների կանխատեսում»; «Ինչ արժե Ջոուլը»; «Այլընտրանքային էներգիա»; «Մագնիսական դաշտերի ազդեցությունը բերքատվությն վրա»: «Պարզ մեխանիզմների կիրառումը գյուղատնտեսական մեքենաների կառուցվածքներում»; «Ջերմային երևույթները երկրագործության մեջ»:

Լաբորատոր աշխատանքներ՝

1.Տարբեր խտության բնահողի մակերեսից գոլորշիացման ինտենսիվության ուսումնասիրություն: 2. Տարբեր նյութերի ջերմային հաղորդականության ուսումնասիրություն: 3.Հողի խոնավության որոշում:

Ճամփորդություններ՝

1.Դաշտային էքսկուրսիաներ: Ճամփորդություններ բերքատու այգիներ: Հողի ջերմաստիճանի որոշում տարբեր խորությունների վրա: 2. Հացահատիկի չորացման համալիրում - հանդիպում համալիրի շահագործողի հետ: Զրույց - բանավեճ «Խոնավության դերը հացահատիկի կուտակման մեջ»:3. Բանջարեղենի խանութում ծանոթություն բանջարեղենի պահպանման եղանակներին,պահպանման օպտիմալ պայմաններ:

Comments
* The email will not be published on the website.