21 Aug
21Aug

2020-2021.ուս.տարվա առարկայական ծրագրերի փաթեթների մշակում, լրամշակում, նոր ծրագրերի նախագծերի ստեղում՝ 

Առաջադրանքների փաթեթ՝

Նախագծեր՝ (աշխտանքները մշակման փուլում են):

Comments
* The email will not be published on the website.